bg uk tr

Варчев взаимни фондове 17,18%
ДОХОДНОСТ ЗА 2013 НА ГОДИШНА БАЗА
Чисто за клиента след всички такси

Историческо представяне на Варчев Взаимни фондове

От началото на финансовата криза ноември 2007г. ДФ "Варчев Високодоходен Фонд" и ДФ "Варчев Балансиран Фонд" са постигнали най-добри резултати сред високорисковите и балансирани схеми в България с история над една година.

ДФ Варчев Високодоходен Фонд

Приоритет на първия инвестиционен фонд от семейството на "Варчев Взаимни Фондове" е нарастване стойността на инвестициите на притежателите на дялове на договорния фонд чрез реализиране на максимален доход при поемане на умерен до висок риск и осигуряване ликвидност на вложението.

ДФ Варчев Балансиран Фонд

ДФ "Варчев Балансиран Фонд" е вторият колективен инвестиционен фонд от групата "Варчев Взаимни фондове". Високата диверсификация на портфейла и инвестициите в ценни книжа с фиксирана доходност позволяват умерен темп на растеж на активите при нискорисково вложение.

Индивидуален портфейл

Намирането на коректен инвестиционен консултант е от особена важност. За суми над 50 000 лв. или равностойността им във валута ИП "Варчев Финанс" ЕООД предлага доверително управление на индивидуални портфейли с равнище на риск според характеристиките на активите и инвестиционните предпочитания на клиента.

Такси и комисионни

ТАКСА ЕМИТИРАНЕ
0,3%
ТАКСА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
0,3%

 

Закупуване и продажба на дялове


  • Правила на ДФ "Варчев Високодоходен Фонд"
  • Правила на ДФ "Варчев Балансиран Фонд"
  • Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на ДФ "ВАРЧЕВ ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД"
  • Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на ДФ "ВАРЧЕВ БАЛАНСИРАН ФОНД"